NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Műanyag-mentes július elnevezésű nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a nyereményjáték szervezője,  a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: H-2161 Csomád, Akácos utca 11.; cégjegyzékszám: 13-02-051379; adószám: 24783390-2-13) és Work Force Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszám: 01-09-198948; adószám:13213295-2-41) a továbbiakban: Szervező) által a Job Force http://job-force.hu/ weboldalon, a https://www.instagram.com/jobforcediak/ és a https://www.facebook.com/jobforceiskolaszov/ oldalon meghirdetett és további weboldalakon, a Work Force https://work-force.hu/ weboldalon, a https://www.instagram.com/workforcekft/ és a https://www.facebook.com/workforcebudapest/, https://www.facebook.com/workforcebekescsaba/, https://www.facebook.com/workforcekecskemet/, https://www.facebook.com/workforcetatabanya/ valamint további közösségi média felületeken (Instagram, Facebook) és hírlevelekben népszerűsített ingyenes nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a hivatkozott közösségi oldalakkal (Facebook, Instagram), valamint a hivatkozott közösségi oldalak semmilyen módon nem szponzorálják, nem támogatják, nem szervezik a Játékot, így a hivatkozott közösségi oldalakat a Játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem kötelesek és nem is jogosultak. A Játék tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Játékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 1.A Játék időtartama:

A Játék 2019.07.01 és 2019.07.31 között tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

2.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező, internet-használó, magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos vagy Játékosok), és a Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a Játékban.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő, támogató cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő a Work Force Kft. és a Job Force Iskolaszövetkezet számára elküldött „műanyag mentes július megoldásaim” témában küldött fotóval tud jelentkezni a email címen keresztül, vagy a Facebook oldalak üzenetküldő alkalmazásában küldött képeken keresztül.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-mail cím és telefonszám megadása – melyeket a sorsolás után a kapcsolatfelvételnél kell megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

4. Nyeremények, nyertes kiválasztása

A Szervező a Játék során 2019. július 02. – július 31. időszakban, minden héten 2 db logózott kulacsot (a továbbiakban: Nyeremény) ad a legtöbb témába illő képet beküldőnek. Egy darab kulacsot a Work Force beküldői és egy darab kulacsot a Job Force beküldői megoszlásban.

 • július 02 és 2019. július 07. közötti időtartamban képet küldők részére

Sorsolása: 2019. július 08.

 • július 08 és 2019. július 14 közötti időtartamban képet küldők részére

Sorsolása: 2019. július 15.

 • július 15. és 2019. július 21. közötti időtartamban képet küldők részére

Sorsolása: 2019. július 22.

 • július 22. és 2019. július 31. közötti időtartamban képet küldők részére

Sorsolása: 2019. augusztus 01.

A Nyeremény másra át nem ruházható, és nem váltható át készpénzre.

A sorsolás helyszíne a Work Force Kft. Szervező székhelye 1134 Budapest Váci út 49. A sorsolásról írásbeli jegyzőkönyv készül.

 1. A nyertes értesítése

A Szervező a sorsolás nyertesének a nevét a www.work-force.hu és www.job-force.hu oldalakon közzéteszi, valamint a nyertest a sorsolást követően 24 órán belül e-mailben és a megadott telefonszámon értesíti a Nyeremény átvételének részleteiről.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a Nyereményről.

Amennyiben a nyertes a Nyereményt az értesítést követő 7 (hét) napon belül nem veszi át személyesen vagy postai kézbesítés esetén, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, és egyéb kártérítést vagy kártalanítást sem követelhet ezzel összefüggésben.

 1. Nyeremény kézbesítése

A Nyereményt a Szervező egy hónapon belül kézbesíti,a nyertesnek  A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a Nyeremény mielőbbi kézbesítése érdekében.
A Nyeremény országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, sorsolás helyszínén nem veszi át/illetve első posti kézbesítés esetén nem veszi át/illetve a nyertes a Nyereményről történő értesítést követő 24 órán belül nem jelentkezik a Nyereményért/, újabb nyertes kerül sorsolásra, és a Szervezőt emiatt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a 3. pontban említett Adatvédelmi Szabályzat, valamint a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Work Force Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • A képek elküldésével a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét – a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét, valamint a Nyeremény átvétele alkalmával róla készült fotót vagy audiovizuális felvételt a Facebook/Instagram oldalán, illetve honlapján közzétegye;
 • a nyertes Játékos név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

 1. Felelősségkizárás

A  Játékos által megadott adatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a Nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9.Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adó – és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és az adóvonzat kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. Egyéb

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalúan módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését és megszűntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a www. work-force.hu és www.job-force.hu honlapokon nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. július. 02.

Work Force Kft.                                                                                                      Job Force Iskolaszövetkezet

Szervező                                                                                                                           Szervező

http://work-force.hu

http://job-force.hu