NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

„Nyerj Karriertanácsadást” elnevezésű nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a nyereményjáték szervezője, a Work Force Kft. (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszám: 01-09-198948; adószám: 13213295-2-41) a továbbiakban: Szervező) által a http://workforce.hu weboldalon, a https://www.instagram.com/workforcekft és a https://www.facebook.com/WorkForceKft/ oldalon meghirdetett és további weboldalakon, valamint további közösségi média felületeken (Instagram, Facebook) és hírlevelekben népszerűsített ingyenes nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Nyerj Karriertanácsadást Játék).

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a hivatkozott közösségi oldalakkal (Facebook, Instagram), valamint a hivatkozott közösségi oldalak semmilyen módon nem szponzorálják, nem támogatják, nem szervezik a Játékot, így a hivatkozott közösségi oldalakat a Játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem kötelesek és nem is jogosultak. A Játék tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Játékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 1.A Játék időtartama:

A Játék 2019.05.18. 9:30 2019.05.18. 17:30 között tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

2.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, (de (150) életévet el nem ért), e-mail címmel rendelkező, internet-használó, magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos vagy Játékosok), és a Nyerj Karriertanácsadást Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a Játékban.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.);
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő, támogató cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

3. Jelentkezés a Játékra

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő a Veszprém Radnóti tér 1 szám alatt a Veszprémi Karriernap 2019 rendezvényen a Work Force Kft kiállítói standján a regisztrációs lapon regisztráljon. A regisztrációval a résztvevő/Játékos elfogadja a Workforce.hu weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, továbbá a Játékra való regisztrálással hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Szervező az általa megadott e-mail címre hírlevelet és reklámanyagokat küldjön meg.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Nyeremények, nyertes kiválasztása

A Szervező a Nyerj Karriertanácsadást Játék során 2019.05.18. 9:30 2019.05.18. 17:30 szerint, az érvényesen regisztráltak között az alábbi nyereményeket (a továbbiakban: Nyeremény) sorsolja ki.

A nyertesek sorolása 2019. 05. 20-án hétfőn 11:00 órakor történik .

Nyeremény: Összesen 3 db online /skype, viber, teams/ karriertanácsadás kerül sorsolásra.

Karriertanácsadás tartalma:

  • Önéletrajz szakmai elemzése, (ehhez a nyertes el kell, hogy juttassa előzetesen az önéletrajzát a e-mail címre)
  • Visszajelzés a munkerőpiaci helyzetről
  • Angol nyelvi teszt írás és értékelés
  • Készségfelmérés
  • Önismereti teszt
  • Személyre szabott állásajánlatok továbbítása

A Nyeremény másra át nem ruházható, és nem váltható át készpénzre. A sorsolás helyszíne a Work Force Kft. központi irodája, cím: 1134, Budapest, Váci út 49. A sorsolásról videofelvétel, valamint írásbeli jegyzőkönyv készül.

5.A nyertes értesítése

A Szervező a sorsolás nyertesének a nevét a workforce.hu oldalon közzéteszi, valamint a nyertest a sorsolást követően (24) órán belül e-mailben és a megadott telefonszámon értesíti a Nyeremény felhasználásának részleteiről.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a Nyereményről.

Amennyiben a nyertes a Nyereményt az értesítést követő 14 (tizennégy) napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, és egyéb kártérítést vagy kártalanítást sem követelhet ezzel összefüggésben.

6.Nyeremény kézbesítése

A Nyeremény online /skype, viber, teams/ felhasználását a Szervező biztosítja a nyertesnek. Ha a Szervező nem tudja a nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, sorsolás illetve a nyertes a Nyereményről történő értesítést követő 24 órán belül nem jelentkezik a Nyereményért/, újabb nyertes kerül sorsolásra, és a Szervezőt emiatt semmilyen felelősség nem terheli.

7.Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a 3. pontban említett Adatvédelmi Szabályzat, valamint a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Work Force Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

  • A regisztrációs lap kitöltésével a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait – nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét – a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét, valamint a Nyeremény átvétele alkalmával róla készült fotót vagy audiovizuális felvételt a Facebook/Instagram oldalán, illetve honlapján közzétegye;
  • a nyertes Játékos név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

8.Felelősségkizárás

A Nyerj Karriertanácsadást /hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a Nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9.Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adó – és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és az adóvonzat kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

10. Egyéb

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalúan módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését és megszűntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a www. workforce.hu honlapon nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. május 16.

Work Force Kft.
Szervező