Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Work Force Kft. hírleveleire feliratkozók részére

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Work Force Kft. hírleveleire feliratkozók személyes adatait. A személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük

A Work Force Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a hírlevelére feliratkozókat a személyes adataik kezeléséről, amelyhez az önkéntes hozzájárulásukat kéri:

1.       Adatkezelő

A Work Force Kft. hírlevelére feliratkozók személyes adatai adatkezelőjeként a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-198948, adószáma: 13213295-2-41) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                                                   +36 (1) 354 3434

E-mail címe:                                                     titkarsag@work-force.hu

Honlapja:                                                          www.workforce.hu

Az adatkezelő képviselője:                                 Csákvári Iván Róbert ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:             Dr. Tamási Ügyvédi Iroda

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének

székhelye:                                                         1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:              zsolt.tamasi@belegal.hu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:            + 36 30 474 2214

2.       A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja

A Work Force Kft. a hírleveleire feliratkozók közvetlenül megadott hozzájárulása alapján kezeli a feliratkozók nevét és e-mailcímét. A személyes adatok felhasználásának az a célja, hogy a Work Force Kft. a hírleveleit (marketing anyagait) az arra feliratkozók részére eljuttassa, a kapcsolatot velük ilyen módon tartsa.

3.       A személyes adatok címzettjei

A feliratkozók személyes adatai az adatkezelő adatbázisában kerülnek tárolásra, és azok csak a Work Force Kft. azon ügyintéző munkatársai és esetleges alvállalkozói/megbízottjai számára válnak hozzáférhetővé, akik munkavégzése, illetve feladatának teljesítése érdekében a hozzáférés a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében szükséges.

A Work Force Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.       A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a feliratkozók személyes adatait a feliratkozás időtartama alatt őrzi meg. A feliratkozók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről, és ezzel visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. A hírlevélről történő leiratkozás eredményeként az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a vonatkozó kérést / leiratkozást követő legfeljebb 72 órán belül a vonatkozó adatbázisából.

5.       Adatbiztonság

A Work Force Kft. számára fontos az Ön adatainak védelme. Technikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhassunk az Ön adatainak biztonságáról és mindig megtesszük azokat a szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetünk továbbá be abból a célból, hogy megvédjük az Ön jogszerűen kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem garantálható, a Társaság törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi és fejleszti hálózatának biztonságát.

6.       A feliratkozók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

A Work Force Kft. hírlevelére feliratkozók kérelmezhetik a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A 4. ponttal összhangban a hírlevélre feliratkozók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik az adataik törlését.

Jogellenes adatkezelés esetén a hírlevélre feliratkozók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Kelt: Budapest, 2019. február 01.

Work Force Kft.

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Work Force Kft. az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Work Force Kft. ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói részére

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Work Force Kft. ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói vonatkozásában megadott személyes adatokat. A kacsolattartói személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Work Force Kft., ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit és beszállítóit, illetve azok kapcsolattartóit a személyes adataik kezeléséről:

1.       Adatkezelő

A kapcsolattartói adatok adatkezelőjeként a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-198948, adószáma: 13213295-2-41) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                                                   +36 (1) 354 3434

E-mail címe:                                                     titkarsag@work-force.hu

Honlapja:                                                          www.workforce.hu

Az adatkezelő képviselője:                                 Csákvári Iván Róbert ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:             Dr. Tamási Ügyvédi Iroda

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének

székhelye:                                                         1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:              zsolt.tamasi@belegal.hu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:            + 36 30 474 2214

2.       A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

A Work Force Kft. az ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói nevét és e-mailcímét kezeli kapcsolattartás céljából.

A Work Force Kft jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból valamint a szerződési kötelezettségeinek teljesítése érdekében tartja nyilván a kapcsolattartói adatokat.

3.       A személyes adatok címzettjei

A kapcsolattartók személyes adatait a Work Force Kft. kizárólag azon munkavállalói – kivételes esetekben alvállalkozói/megbízottjai – ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, illetve feladatának teljesítéséhez szükséges a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében.

A Work Force Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.       A személyes adatok tárolásának időtartama

A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama az ügyféllel ill. beszállítóval fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig tart.

5.       Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a Work Force Kft. gondoskodik a kapcsolattartók személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.       A kapcsolattartók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

A kapcsolattartók kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen.

Jogellenes adatkezelés esetén a kapcsolattartók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Work Force Kft. jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

Kelt: Budapest, 2019. február 01.

Work Force Kft.

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Work Force Kft. az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Work Force Kft. álláskeresői/pályázói által referenciaszemélyekként megjelölt személyek részére

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Work Force Kft. álláskeresői/pályázói által referenciaszemélyekként megjelölt személyekre vonatkozóan megadott személyes adatokat. A referenciaszemélyek adatainak biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Work Force Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja az álláskeresői/pályázói által referenciaszemélyekként megjelölt személyeket a személyes adataik kezeléséről:

1.       Adatkezelő

A referenciaszemélyekként megjelölt személyes adatok adatkezelőjeként a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-198948, adószáma: 13213295-2-41) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                                                   +36 (1) 354 3434

E-mail címe:                                                     titkarsag@work-force.hu

Honlapja:                                                          www.workforce.hu

Az adatkezelő képviselője:                                 Csákvári Iván Róbert ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:             Dr. Tamási Ügyvédi Iroda

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének

székhelye:                                                         1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:              zsolt.tamasi@belegal.hu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:            + 36 30 474 2214

2.       A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a Work Force Kft. álláskeresői/pályázói által referenciaszemélyekként megjelölt személyek nevét, e-mailcímét és telefonszámát kezeli az álláskeresők/pályázók felkészültségéről, szakmai tapasztalatairól való meggyőződés érdekében történő kapcsolattartás céljából.

A Work Force Kft jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból tartja nyilván a kapcsolattartói adatokat.

3.       A személyes adatok címzettjei

A kapcsolattartók személyes adatait a Work Force Kft. kizárólag azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, ill. feladatuk teljesítéséhez szükséges a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében.

A Work Force Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.       A személyes adatok kezelésének időtartama

A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama addig tart, ameddig azon álláskereső/pályázó, aki az érintett személyeket referenciaként megjelölte, az Adatkezelő álláskeresői adatbázisában szerepel.

5.         Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a Work Force Kft. gondoskodik a referenciaként megjelölt személyek személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.       A referencia-személyek érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

A referenciaként megjelölt személyek kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen.

Jogellenes adatkezelés esetén a kapcsolattartók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Work Force Kft. jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

Kelt: Budapest, 2019. február 01.

Work Force Kft.

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Work Force Kft. az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Work Force Kft. munkavállalóinak  „veszély esetén értesítendő” személyekként megjelölt kapcsolattartói részére.

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Work Force Kft. munkavállalói által, a „veszély esetén értesítendő” személyekre (kapcsolattartókra) vonatkozóan megadott személyes adatokat. A személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Work Force Kft. ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a munkavállalói által „veszély esetén értesítendőként” meghatározott személyeket a személyes adataik kezeléséről:

1.       Adatkezelő

A „veszély esetén értesítendő” személyek kapcsolattartói adatai adatkezelőjeként a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-198948, adószáma: 13213295-2-41) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                                                   +36 (1) 354 3434

E-mail címe:                                                     titkarsag@work-force.hu

Honlapja:                                                          www.workforce.hu

Az adatkezelő képviselője:                                 Csákvári Iván Róbert ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:             Dr. Tamási Ügyvédi Iroda

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének

székhelye:                                                         1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:              zsolt.tamasi@belegal.hu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:            + 36 30 474 2214

2.       A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

A Work Force Kft. a munkavállalói által megjelölt, „veszély esetén értesítendő” személyek (kapcsolattartók) nevét, e-mailcímét és telefonszámát kezeli az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetben történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele céljából.

A Work Force Kft. a saját és munkavállalói (ill. pályázói) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból valamint a szerződési kötelezettségeinek teljesítése érdekében tartja nyilván a fenti bekezdésben meghatározott kapcsolattartói adatokat.

3.       A személyes adatok címzettjei

A hivatkozott kapcsolattartók személyes adatait a Work Force Kft. kizárólag azon munkavállalói – kivételes esetekben alvállalkozói/megbízottai – ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, ill. feladatuk teljesítéséhez szükséges.

A Work Force Kft. a hivatkozott kapcsolattartók személyes adataival kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.       A személyes adatok tárolásának időtartama

A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama a vonatkozó munkavállaló munkaviszonyának, ill. egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnéséig tart.

5.       Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a Work Force Kft. gondoskodik a vonatkozó kapcsolattartók személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.       A „veszély esetén értesítendő” kapcsolattartók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

A kapcsolattartók kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen.

Jogellenes adatkezelés esetén a kapcsolattartók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Work Force Kft. jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

Kelt: Budapest, 2019. február 01.

Work Force Kft.

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Work Force Kft. az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja

 

Adatkezelési tájékoztató

a Work Force Kft. munkavállalói részére  (saját munkavállalói állomány)

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Work Force Kft. munkavállalóinak személyes adatait. A munkavállalói adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Work Force Kft., mint az Ön munkáltatója ezennel, az alábbiak szerint tájékoztatja Önt, mint saját munkavállalói (nem kölcsönzötti) állományba tartozó munkavállalót a személyes adatai kezeléséről:

1.       Adatkezelő

Az Ön munkaviszonyával kapcsolatosan a személyes adatai adatkezelőjeként az Ön munkáltatója, a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-198948, adószáma: 13213295-2-41) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                                                   +36 (1) 354 3434

E-mail címe:                                                     titkarsag@work-force.hu

Honlapja:                                                          www.workforce.hu

Az adatkezelő képviselője:                                 Csákvári Iván Róbert ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:             Dr. Tamási Ügyvédi Iroda

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének

székhelye:                                                         1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:              zsolt.tamasi@belegal.hu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:            + 36 30 474 2214

2.       A személyes adatok kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

A Work Force Kft. a munkavállalóinak a személyes adatait a munkaviszony létesítése, teljesítése, fenntartása és megszüntetése érdekében kezeli.

A Munkáltató jogszabályi felhatalmazás alapján, a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében – elsősorban a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: az „Mt.”) 10.§ (1) és (3) bekezdése, valamint a mindenkor hatályos egyéb adózási, társadalombiztosítási, munkaegészségügyi és munkavédelmi valamint egyéb vonatkozó jogszabályok – többek között, de nem kizárólagosan az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján – kezeli az Ön személyes adatait.

Ezen adatok elsődlegesen a következők: a munkavállaló neve; születési neve; születési helye; születési ideje; anyja születési neve; lakóhely; tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől); adóazonosító jele; társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám); arra vonatkozó információ, hogy a Munkavállaló pályakezdőnek vagy nyugdíjasnak minősül-e; nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén); személyi igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; bankszámla száma; életkora; családi állapota; gyermekei száma és születési ideje valamint azok adóazonosító jele; családi adókedvezményt igénybe vesz-e; van-e másik munkaviszonya (másodállás); rehabilitációs kártyával rendelkezik-e; a Munkavállaló iskolai végzettsége; szakképzettsége; állampolgársága; munkaköre; munkabére; munkaegészségügyi alkalmassági igazolás; előző munkahely kilépő papírja; a Munkavállaló jövedelmét terhelő, bíróság által meghatározott levonással kapcsolatos adatok; törvény által meghatározott egyéb adatok, munkakörhöz kapcsolódóan vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján erkölcsi bizonyítvány.

A Munkáltató jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében másolatot készít a Munkavállaló jogszabályban meghatározott személyes adatokat tartalmazó iratairól.

A Work Force Kft jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból tartja nyilván a munkáltatói ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat az alábbiak szerint: a Munkáltató informatikai és egyéb eszközöket (elsősorban számítógép, e-mail fiók, internet hozzáférés, telefon, személygépkocsi) bocsáthat a Munkavállaló rendelkezésére munkavégzés céljából. A Munkáltató tulajdonát képező eszközök használati feltételeiről és a használat megengedett módjáról bővebb információ a munkaszerződésében, illetve a Munkáltató vonatkozó szabályzataiban található. A Munkáltató ezen informatikai és egyéb eszközei Munkavállaló általi használatának ellenőrzésére az adatvédelmi jogszabályokkal valamint az Mt. 11.§ (1)-(2) bekezdéseivel összhangban jogosult. Amennyiben a Munkáltató élni kíván az ellenőrzés lehetőségével, úgy az ellenőrzés részleteiről és az azzal kapcsolatos adatkezelésről külön szabályzatban tájékoztatja a Munkavállalókat.

A Munkáltató kezeli az általa vagyonvédelmi célból működtetett beléptető rendszerek használatához szükséges, Munkavállalók használatába adott belépőkártyák számát.

A Munkavállalók önkéntes hozzájárulása alapján kapcsolattartás céljából kezelheti Munkáltató a Munkavállalók következő adatait: magán telefonszám, magán e-mail cím, levelezési cím és a Munkavállaló veszély esetén értesítendő hozzátartozójának elérhetőségi adatai (neve és telefonszáma). Amennyiben Ön ezen adatait nem kívánja az adatkezelőnek megadni, akkor Önt ezzel kapcsolatosan semmilyen joghátrány nem éri, viszont nem fogjuk tudni Önnel, illetve hozzátartozóival szükség esetén felvenni a kapcsolatot.

3.       A személyes adatok címzettjei

A Work Force Kft. munkavállalóinak jelen tájékoztató tárgyát képező személyes adatait a szervezetén belül kizárólag a humán erőforrási (HR), a bérszámfejtési és a pénzügyi osztály illetékes munkatársai ismerhetik meg, ők is csak a feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben.

A Munkavállalók személyes adatait a Work Force Kft. a munkáltatói feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.       A személyes adatok tárolásának időtartama

A Munkáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés esetén a Work Force Kft. a rá vonatkozó jogi (pl. bérszámfejtési, munkavédelmi stb.) kötelezettség teljesítésére előírt időtartamig kezeli a Munkavállalók személyes adatait.

A Munkáltató, mint adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig, illetőleg az adott adatkezelésre (pl. kamerahasználat, it-eszközök használatának ellenőrzése) vonatkozó külön tájékoztatóban vagy szabályzatban megjelölt határidőig tart.

A kizárólag a munkavállaló önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléssel érintett személyes adatok a hozzájárulás érintett általi visszavonásával, ill. a munkaviszony megszűnésének időpontjában törlésre kerülnek.

5.       Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a Work Force Kft. gondoskodik a munkavállalói személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.       Az Ön érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

Ezennel tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A fent meghatározott önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Szintén önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén vagy ha az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Work Force rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat a Work Force egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jogellenes adatkezelés esetén Ön tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthat az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos munkaügyi és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Munkáltató jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

Kelt: Budapest, 2019. február 01.

Work Force Kft.

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Work Force Kft. az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Work Force Kft. munkavállalói részére (kölcsönzötti munkavállalói állomány)

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Work Force Kft. munkavállalóinak személyes adatait. A munkavállalói adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Work Force Kft., mint az Ön munkáltatója ezennel, az alábbiak szerint tájékoztatja Önt, mint a kölcsönzötti állományba tartozó munkavállalót a személyes adatai kezeléséről:

1.       Adatkezelő

Az Ön munkaviszonyával kapcsolatosan a személyes adatai adatkezelőjeként az Ön munkáltatója, a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-198948, adószáma: 13213295-2-41) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                                                   +36 (1) 354 3434

E-mail címe:                                                     titkarsag@work-force.hu

Honlapja:                                                          www.workforce.hu

Az adatkezelő képviselője:                                 Csákvári Iván Róbert ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:             Dr. Tamási Ügyvédi Iroda

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének

székhelye:                                                         1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:              zsolt.tamasi@belegal.hu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:            + 36 30 474 2214

2.       A személyes adatok kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

A Work Force Kft. a munkavállalóinak a személyes adatait a munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létesítése, teljesítése, fenntartása és megszüntetése érdekében kezeli.

A Munkáltató jogszabályi felhatalmazás alapján, a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében – elsősorban a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: az „Mt.”) 10.§ (1) és (3) bekezdése, valamint a mindenkor hatályos egyéb adózási, társadalombiztosítási, munkaegészségügyi és munkavédelmi valamint egyéb vonatkozó jogszabályok – többek között, de nem kizárólagosan az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján – kezeli az Ön személyes adatait.

Ezen adatok elsődlegesen a következők: a munkavállaló neve; születési neve; születési helye; születési ideje; anyja születési neve; lakóhely; tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől); adóazonosító jele; társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám); arra vonatkozó információ, hogy a Munkavállaló pályakezdőnek vagy nyugdíjasnak minősül-e; nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén); személyi igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; bankszámla száma; életkora; családi állapota; gyermekei száma és születési ideje valamint azok adóazonosító jele; családi adókedvezményt igénybe vesz-e; van-e másik munkaviszonya (másodállás); rehabilitációs kártyával rendelkezik-e; a Munkavállaló iskolai végzettsége; szakképzettsége; állampolgársága; munkaköre; munkabére; munkaegészségügyi alkalmassági igazolás; előző munkahely kilépő papírja; a korábbi kikölcsönzésekre vonatkozó adatok; a Munkavállaló jövedelmét terhelő, bíróság által meghatározott levonással kapcsolatos adatok; a kikölcsönzésre vonatkozó adatok; külföldi állampolgár esetén a jogszerű magyarországi tartózkodást és munkavállalást igazoló okiratok és törvény által meghatározott egyéb adatok.

A Munkáltató jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében másolatot készít a Munkavállaló jogszabályban meghatározott személyes adatokat tartalmazó iratairól.

A Work Force Kft jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból tartja nyilván a munkáltatói ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat az alábbiak szerint: a Munkáltató informatikai és egyéb eszközöket (elsősorban számítógép, e-mail fiók, internet hozzáférés, telefon, személygépkocsi) bocsáthat a Munkavállaló rendelkezésére munkavégzés céljából. A Munkáltató tulajdonát képező eszközök használati feltételeiről és a használat megengedett módjáról bővebb információ a Munkáltató vonatkozó szabályzataiban található. A Munkáltató ezen informatikai és egyéb eszközei Munkavállaló általi használatának ellenőrzésére az adatvédelmi jogszabályokkal valamint az Mt. 11. § (1)-(2) bekezdéseivel összhangban jogosult. Amennyiben a Munkáltató élni kíván az ellenőrzés lehetőségével, úgy az ellenőrzés részleteiről és az azzal kapcsolatos adatkezelésről külön szabályzatban tájékoztatja a Munkavállalókat.

A Munkavállalók önkéntes hozzájárulása alapján kapcsolattartás céljából kezelheti Munkáltató a Munkavállalók következő adatait: magán telefonszám, magán e-mail cím, levelezési cím és a Munkavállaló veszély esetén értesítendő hozzátartozójának elérhetőségi adatai (neve és telefonszáma). Amennyiben Ön ezen adatait nem kívánja az adatkezelőnek megadni, akkor Önt ezzel kapcsolatosan semmilyen joghátrány nem éri, viszont nem fogjuk tudni Önnel, illetve hozzátartozóival szükség esetén felvenni a kapcsolatot.

3.       A személyes adatok címzettjei

A Work Force Kft. munkavállalóinak jelen tájékoztató tárgyát képező személyes adatait a szervezetén belül kizárólag a kizárólag a humán erőforrási (HR), a bérszámfejtési és a pénzügyi osztály illetékes munkatársai ismerhetik meg, ők is csak a feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben.

A Work Force Kft. a következő személyes adatokat továbbíthatja az Önt foglalkoztató kölcsönvevő társaság részére: az Ön neve, lakcíme, anyja születéskori neve, TAJ száma, adóazonosító jele, az Ön bizonyítványainak másolata. A Work Force Kft. munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó HR-csoportjától kérhet tájékoztatást arról, hogy az Ön esetében a fentiek közül mely személyes adatok kerültek a kölcsönvevő részére átadásra.

A Munkavállalók személyes adatait a Work Force Kft. a munkáltatói feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.       A személyes adatok tárolásának időtartama

A Munkáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés esetén a Work Force Kft. a rá vonatkozó jogi (pl. bérszámfejtési, munkavédelmi stb.) kötelezettség teljesítésére előírt időtartamig kezeli a Munkavállalók személyes adatait.

A Munkáltató, mint adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig, illetőleg az adott adatkezelésre (pl. it-eszközök használatának ellenőrzése) vonatkozó külön tájékoztatóban vagy szabályzatban megjelölt határidőig tart.

A kizárólag a munkavállaló önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléssel érintett személyes adatok a hozzájárulás érintett általi visszavonásával ill. a munkaviszony megszűnésének időpontjában törlésre kerülnek.

5.       Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a Work Force Kft. gondoskodik a munkavállalói személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.       Az Ön érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

Ezennel tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A fent meghatározott önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Szintén önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén vagy ha az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Work Force rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat a Work Force egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jogellenes adatkezelés esetén Ön tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthat az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos munkaügyi és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Munkáltató jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

Kelt: Budapest, 2019. február 01.

Work Force Kft.

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Work Force Kft. az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Work Force Kft. szolgáltatásait igénybe vevők (álláskeresők/pályázók) részére

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Work Force Kft. munkaerő-közvetítői, munkaerő-kölcsönzési és egyéb szolgáltatásait igénybe vevők (álláskeresők/pályázók) személyes adatait. Az álláskeresői/pályázói adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Work Force Kft. ezennel, az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a személyes adatai kezeléséről:

1.       Adatkezelő

Az Ön személyes adatai adatkezelőjeként a Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-198948, adószáma: 13213295-2-41) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma:                                                   +36 (1) 354 3434

E-mail címe:                                                     titkarsag@work-force.hu

Honlapja:                                                          www.workforce.hu

Az adatkezelő képviselője:                                 Csákvári Iván Róbert ügyvezető

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:             Dr. Tamási Ügyvédi Iroda

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének

székhelye:                                                         1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:              zsolt.tamasi@belegal.hu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:            + 36 30 474 2214

2.       A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja

Az Ön Társaságunknak közvetlenül megadott hozzájárulása alapján kezeljük a következő adatait: nevét, életkorát, elérhetőségeit, az iskolai végzettségére, képzettségére vonatkozó adatokat, a korábbi munkájával, tevékenységével kapcsolatos adatokat, állampolgárságát, tartózkodásának jogalapját és lakcímét/értesítési címét, az Önre vonatkozó, minden további olyan adatot, amelyet Ön velünk – például a hozzánk eljuttatott önéletrajzában – megoszt. Kezeljük továbbá az Ön adatait, amennyiben Ön kompetencia-felmérésben, interjún vesz részt, a felmérés eredménye, interjúfeljegyzések, valamint tanácsadónk szakmai ajánlása körében.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak külön az írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezelünk, ha egy, az Ön számára kiközvetített konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy a hozzánk eljuttatott önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot.

Álláshirdetési felületen vagy szakmai hálózati webhelyen közzétett szakmai önéletrajzi információit felhasználjuk annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ilyen esetben az adatkezelésünk jogalapja a társaságunk jogos érdeke.

A személyes adatok felhasználásának fő célja, hogy pályázóink számára a legmegfelelőbb, leginkább személyre szabott foglalkoztatási lehetőségeket kínálhassuk, valamint hogy fejvadászati szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleink részére a legmegfelelőbb munkavállalókat felkutassuk.

3.       A személyes adatok címzettjei

A társaságunk adatbázisában tárolt adatai csak ügyintéző munkatársaink számára hozzáférhetőek a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében.

Az Ön személyes adatait a munkaerő-közvetítési, munkaerő-kölcsönzési vagy egyéb szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleinknek továbbítjuk.

A Work Force Kft. a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.       A személyes adatok tárolásának időtartama

A pályázók személyes adatait 2 (kettő) évig őrizzük meg azt követően, hogy utoljára érdemi kapcsolatban álltunk Önnel. Ezen időtartam elteltével az Ön személyes adatait rendszereinkből töröljük, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink teljesítése érdekében vagy bármely várható jogvita miatt).

A pályázók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik a személyes adataik törlését az adatbázisunkból az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein.

5.       Adatbiztonság

Számunkra fontos az Ön adatainak védelme. Technikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhassunk az Ön adatainak biztonságáról és mindig megtesszük azokat a szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetünk továbbá be abból a célból, hogy megvédjük az Ön jogszerűen kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem garantálható, a Társaság törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi és fejleszti hálózatának biztonságát.

6.       Az Ön érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

Ezennel tájékoztatjuk, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ahogy a 4. pontban is jeleztük, Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és kérheti az adatai törlését. Kérheti továbbá, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Work Force Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat a Work Force Kft. egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jogellenes adatkezelés esetén Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthat az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Kelt: Budapest, 2019. február 01.

Work Force Kft.

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Work Force Kft. az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja